โรงเรียนหนองขามวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 4 3 24 0 0 72
ร้อยละ 3.88 % 2.91 % 23.30 % 0.00 % 0.00 % 69.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 31
ร้อยละ 13.95 % 0.00 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 10 7 34 0 0 127
ร้อยละ 5.62 % 3.93 % 19.10 % 0.00 % 0.00 % 71.35 %

135 : 4 , 7 , 28 , 0 , 0 , 96...2.96 , 5.19 , 20.74 , 0.00 , 0.00 , 71.11 = 39 : 28.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65%

Powered By www.thaieducation.net