โรงเรียนหนองขามวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 7 7 5 11 1
ร้อยละ 16.22 % 18.92 % 18.92 % 13.51 % 29.73 % 2.70 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 12 10 20 6 16 41
ร้อยละ 11.43 % 9.52 % 19.05 % 5.71 % 15.24 % 39.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 13 0 1 37
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 24.07 % 0.00 % 1.85 % 68.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 20 18 40 11 28 79
ร้อยละ 10.20 % 9.18 % 20.41 % 5.61 % 14.29 % 40.31 %

142 : 18 , 17 , 27 , 11 , 27 , 42...12.68 , 11.97 , 19.01 , 7.75 , 19.01 , 29.58 = 100 : 70.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69%

Powered By www.thaieducation.net