โรงเรียนหนองขามวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 8 7 5 10 1
ร้อยละ 16.22 % 21.62 % 18.92 % 13.51 % 27.03 % 2.70 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 13 10 21 5 17 41
ร้อยละ 12.15 % 9.35 % 19.63 % 4.67 % 15.89 % 38.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 14 0 1 36
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 25.93 % 0.00 % 1.85 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 21 19 42 10 28 78
ร้อยละ 10.61 % 9.60 % 21.21 % 5.05 % 14.14 % 39.39 %

144 : 19 , 18 , 28 , 10 , 27 , 42...13.19 , 12.50 , 19.44 , 6.94 , 18.75 , 29.17 = 102 : 70.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61%

Powered By www.thaieducation.net