โรงเรียนบ้านเมืองคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 4 0 6 0 5
ร้อยละ 21.05 % 21.05 % 0.00 % 31.58 % 0.00 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 2 5 7 0 5 47
ร้อยละ 3.03 % 7.58 % 10.61 % 0.00 % 7.58 % 71.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 6 9 7 6 5 52
ร้อยละ 7.06 % 10.59 % 8.24 % 7.06 % 5.88 % 61.18 %

85 : 6 , 9 , 7 , 6 , 5 , 52...7.06 , 10.59 , 8.24 , 7.06 , 5.88 , 61.18 = 33 : 38.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82%

Powered By www.thaieducation.net