โรงเรียนบ้านเมืองคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 5 3 7 3
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 23.81 % 14.29 % 33.33 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 2 7 4 9 48
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 9.72 % 5.56 % 12.50 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 3 4 12 7 16 51
ร้อยละ 3.23 % 4.30 % 12.90 % 7.53 % 17.20 % 54.84 %

93 : 3 , 4 , 12 , 7 , 16 , 51...3.23 , 4.30 , 12.90 , 7.53 , 17.20 , 54.84 = 42 : 45.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16%

Powered By www.thaieducation.net