โรงเรียนบ้านเมืองคลอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 4 3 5 7 1
ร้อยละ 4.76 % 19.05 % 14.29 % 23.81 % 33.33 % 4.76 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 5 4 7 9 45
ร้อยละ 2.78 % 6.94 % 5.56 % 9.72 % 12.50 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 3 9 7 12 16 46
ร้อยละ 3.23 % 9.68 % 7.53 % 12.90 % 17.20 % 49.46 %

93 : 3 , 9 , 7 , 12 , 16 , 46...3.23 , 9.68 , 7.53 , 12.90 , 17.20 , 49.46 = 47 : 50.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54%

Powered By www.thaieducation.net