โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 1 8 3 4 20
ร้อยละ 16.28 % 2.33 % 18.60 % 6.98 % 9.30 % 46.51 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 15 0 36 4 15 51
ร้อยละ 12.40 % 0.00 % 29.75 % 3.31 % 12.40 % 42.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 0 9 2 0 49
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 14.29 % 3.17 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 25 1 53 9 19 120
ร้อยละ 11.01 % 0.44 % 23.35 % 3.96 % 8.37 % 52.86 %

164 : 22 , 1 , 44 , 7 , 19 , 71...13.41 , 0.61 , 26.83 , 4.27 , 11.59 , 43.29 = 93 : 56.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.14%

Powered By www.thaieducation.net