โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 2 8 10 10 12
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 16.00 % 20.00 % 20.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 14 13 28 27 41 14
ร้อยละ 10.22 % 9.49 % 20.44 % 19.71 % 29.93 % 10.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 2 3 9 15 40
ร้อยละ 9.21 % 2.63 % 3.95 % 11.84 % 19.74 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 29 17 39 46 66 66
ร้อยละ 11.03 % 6.46 % 14.83 % 17.49 % 25.10 % 25.10 %

187 : 22 , 15 , 36 , 37 , 51 , 26...11.76 , 8.02 , 19.25 , 19.79 , 27.27 , 13.90 = 161 : 86.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90%

Powered By www.thaieducation.net