โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 11 4 5 15 9 6
ร้อยละ 22.00 % 8.00 % 10.00 % 30.00 % 18.00 % 12.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 17 15 25 32 40 8
ร้อยละ 12.41 % 10.95 % 18.25 % 23.36 % 29.20 % 5.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 9 3 18 12 21 13
ร้อยละ 11.84 % 3.95 % 23.68 % 15.79 % 27.63 % 17.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 37 22 48 59 70 27
ร้อยละ 14.07 % 8.37 % 18.25 % 22.43 % 26.62 % 10.27 %

187 : 28 , 19 , 30 , 47 , 49 , 14...14.97 , 10.16 , 16.04 , 25.13 , 26.20 , 7.49 = 173 : 92.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 236 คน คิดเป็นร้อยละ 89.73%

Powered By www.thaieducation.net