โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 10 5 3 3 41
ร้อยละ 4.62 % 15.38 % 7.69 % 4.62 % 4.62 % 63.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 3 15 5 3 3 56
ร้อยละ 3.53 % 17.65 % 5.88 % 3.53 % 3.53 % 65.88 %

85 : 3 , 15 , 5 , 3 , 3 , 56...3.53 , 17.65 , 5.88 , 3.53 , 3.53 , 65.88 = 29 : 34.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12%

Powered By www.thaieducation.net