โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 5 2 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 55.56 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 3 1 3 2 0 9
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 16.67 % 11.11 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 3 6 5 2 0 11
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 18.52 % 7.41 % 0.00 % 40.74 %

27 : 3 , 6 , 5 , 2 , 0 , 11...11.11 , 22.22 , 18.52 , 7.41 , 0.00 , 40.74 = 16 : 59.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.26%

Powered By www.thaieducation.net