โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
14
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 10
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 คน
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 17
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %

25 : 2 , 1 , 5 , 0 , 0 , 17...8.00 , 4.00 , 20.00 , 0.00 , 0.00 , 68.00 = 8 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net