โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 11 0 5 0 0 46
ร้อยละ 17.74 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 21 0 20 0 0 143
ร้อยละ 11.41 % 0.00 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 77.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 32 0 25 0 0 189
ร้อยละ 13.01 % 0.00 % 10.16 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %

246 : 32 , 0 , 25 , 0 , 0 , 189...13.01 , 0.00 , 10.16 , 0.00 , 0.00 , 76.83 = 57 : 23.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.17%

Powered By www.thaieducation.net