โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 11 0 6 0 0 45
ร้อยละ 17.74 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 72.58 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 19 0 18 0 0 147
ร้อยละ 10.33 % 0.00 % 9.78 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 30 0 24 0 0 192
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %

246 : 30 , 0 , 24 , 0 , 0 , 192...12.20 , 0.00 , 9.76 , 0.00 , 0.00 , 78.05 = 54 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95%

Powered By www.thaieducation.net