โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 10 2 9 1 0 41
ร้อยละ 15.87 % 3.17 % 14.29 % 1.59 % 0.00 % 65.08 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 19 3 6 1 0 152
ร้อยละ 10.50 % 1.66 % 3.31 % 0.55 % 0.00 % 83.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 29 5 15 2 0 193
ร้อยละ 11.89 % 2.05 % 6.15 % 0.82 % 0.00 % 79.10 %

244 : 29 , 5 , 15 , 2 , 0 , 193...11.89 , 2.05 , 6.15 , 0.82 , 0.00 , 79.10 = 51 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net