โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 54
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 83.08 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 5 2 17 2 0 147
ร้อยละ 2.89 % 1.16 % 9.83 % 1.16 % 0.00 % 84.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 7 4 24 2 0 201
ร้อยละ 2.94 % 1.68 % 10.08 % 0.84 % 0.00 % 84.45 %

238 : 7 , 4 , 24 , 2 , 0 , 201...2.94 , 1.68 , 10.08 , 0.84 , 0.00 , 84.45 = 37 : 15.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55%

Powered By www.thaieducation.net