โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 54
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 83.08 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 4 2 16 2 0 149
ร้อยละ 2.31 % 1.16 % 9.25 % 1.16 % 0.00 % 86.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 7 4 22 2 0 203
ร้อยละ 2.94 % 1.68 % 9.24 % 0.84 % 0.00 % 85.29 %

238 : 7 , 4 , 22 , 2 , 0 , 203...2.94 , 1.68 , 9.24 , 0.84 , 0.00 , 85.29 = 35 : 14.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71%

Powered By www.thaieducation.net