โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 56
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 5 2 15 1 0 153
ร้อยละ 2.84 % 1.14 % 8.52 % 0.57 % 0.00 % 86.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 7 4 20 1 0 209
ร้อยละ 2.90 % 1.66 % 8.30 % 0.41 % 0.00 % 86.72 %

241 : 7 , 4 , 20 , 1 , 0 , 209...2.90 , 1.66 , 8.30 , 0.41 , 0.00 , 86.72 = 32 : 13.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28%

Powered By www.thaieducation.net