โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 5 2 2 0 8
ร้อยละ 10.53 % 26.32 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 2 3 3 2 41
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 5.56 % 5.56 % 3.70 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 7 5 5 2 49
ร้อยละ 6.85 % 9.59 % 6.85 % 6.85 % 2.74 % 67.12 %

73 : 5 , 7 , 5 , 5 , 2 , 49...6.85 , 9.59 , 6.85 , 6.85 , 2.74 , 67.12 = 24 : 32.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88%

Powered By www.thaieducation.net