โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 6 0 4 1 5
ร้อยละ 5.88 % 35.29 % 0.00 % 23.53 % 5.88 % 29.41 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 6 0 10 8 11 16
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 19.61 % 15.69 % 21.57 % 31.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 7 6 10 12 12 21
ร้อยละ 10.29 % 8.82 % 14.71 % 17.65 % 17.65 % 30.88 %

68 : 7 , 6 , 10 , 12 , 12 , 21...10.29 , 8.82 , 14.71 , 17.65 , 17.65 , 30.88 = 47 : 69.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 69.12%

Powered By www.thaieducation.net