โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 10
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 6 2 0 15 2 31
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 0.00 % 26.79 % 3.57 % 55.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 9 2 0 15 2 41
ร้อยละ 13.04 % 2.90 % 0.00 % 21.74 % 2.90 % 59.42 %

69 : 9 , 2 , 0 , 15 , 2 , 41...13.04 , 2.90 , 0.00 , 21.74 , 2.90 , 59.42 = 28 : 40.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58%

Powered By www.thaieducation.net