โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 20
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 59
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 79
ร้อยละ 7.45 % 3.19 % 5.32 % 0.00 % 0.00 % 84.04 %

94 : 7 , 3 , 5 , 0 , 0 , 79...7.45 , 3.19 , 5.32 , 0.00 , 0.00 , 84.04 = 15 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96%

Powered By www.thaieducation.net