โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 20
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 7 3 4 0 0 53
ร้อยละ 10.45 % 4.48 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 10 4 5 1 0 73
ร้อยละ 10.75 % 4.30 % 5.38 % 1.08 % 0.00 % 78.49 %

93 : 10 , 4 , 5 , 1 , 0 , 73...10.75 , 4.30 , 5.38 , 1.08 , 0.00 , 78.49 = 20 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net