โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 2 13 0 1 64
ร้อยละ 1.23 % 2.47 % 16.05 % 0.00 % 1.23 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 0 22 0 0 41
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 34.38 % 0.00 % 0.00 % 64.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 2 2 37 1 1 125
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 22.02 % 0.60 % 0.60 % 74.40 %

104 : 1 , 2 , 15 , 1 , 1 , 84...0.96 , 1.92 , 14.42 , 0.96 , 0.96 , 80.77 = 20 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60%

Powered By www.thaieducation.net