โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 9 0 8 0 0 64
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 9.88 % 0.00 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 2 0 20 0 0 42
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 12 0 29 0 0 126
ร้อยละ 7.19 % 0.00 % 17.37 % 0.00 % 0.00 % 75.45 %

103 : 10 , 0 , 9 , 0 , 0 , 84...9.71 , 0.00 , 8.74 , 0.00 , 0.00 , 81.55 = 19 : 18.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55%

Powered By www.thaieducation.net