โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 6 0 2 8 6 62
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 2.38 % 9.52 % 7.14 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 0 19 0 0 46
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 28.79 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 8 0 22 8 6 128
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 12.79 % 4.65 % 3.49 % 74.42 %

106 : 7 , 0 , 3 , 8 , 6 , 82...6.60 , 0.00 , 2.83 , 7.55 , 5.66 , 77.36 = 24 : 22.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net