โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 14
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 14 4 10 3 14 36
ร้อยละ 17.28 % 4.94 % 12.35 % 3.70 % 17.28 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 2 7 0 23 33
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 10.61 % 0.00 % 34.85 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 18 7 19 4 37 83
ร้อยละ 10.71 % 4.17 % 11.31 % 2.38 % 22.02 % 49.40 %

102 : 17 , 5 , 12 , 4 , 14 , 50...16.67 , 4.90 , 11.76 , 3.92 , 13.73 , 49.02 = 52 : 50.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60%

Powered By www.thaieducation.net