โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 20 9 10 3 6 40
ร้อยละ 22.73 % 10.23 % 11.36 % 3.41 % 6.82 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 5 15 0 10 24
ร้อยละ 0.00 % 9.26 % 27.78 % 0.00 % 18.52 % 44.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 23 14 26 3 16 81
ร้อยละ 14.11 % 8.59 % 15.95 % 1.84 % 9.82 % 49.69 %

109 : 23 , 9 , 11 , 3 , 6 , 57...21.10 , 8.26 , 10.09 , 2.75 , 5.50 , 52.29 = 52 : 47.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31%

Powered By www.thaieducation.net