โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 19 9 8 3 6 43
ร้อยละ 21.59 % 10.23 % 9.09 % 3.41 % 6.82 % 48.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 4 14 0 9 29
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 25.00 % 0.00 % 16.07 % 51.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 22 13 23 3 15 89
ร้อยละ 13.33 % 7.88 % 13.94 % 1.82 % 9.09 % 53.94 %

109 : 22 , 9 , 9 , 3 , 6 , 60...20.18 , 8.26 , 8.26 , 2.75 , 5.50 , 55.05 = 49 : 44.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 46.06%

Powered By www.thaieducation.net