โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 20
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 69
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 18 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 32.14 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 10 0 24 0 0 127
ร้อยละ 6.21 % 0.00 % 14.91 % 0.00 % 0.00 % 78.88 %

105 : 10 , 0 , 6 , 0 , 0 , 89...9.52 , 0.00 , 5.71 , 0.00 , 0.00 , 84.76 = 16 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.12%

Powered By www.thaieducation.net