โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 15
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 1 0 11 0 3 33
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 22.92 % 0.00 % 6.25 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 2 0 13 0 4 48
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 19.40 % 0.00 % 5.97 % 71.64 %

67 : 2 , 0 , 13 , 0 , 4 , 48...2.99 , 0.00 , 19.40 , 0.00 , 5.97 , 71.64 = 19 : 28.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36%

Powered By www.thaieducation.net