โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 15
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 33
ร้อยละ 11.90 % 2.38 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 7 2 4 1 0 48
ร้อยละ 11.29 % 3.23 % 6.45 % 1.61 % 0.00 % 77.42 %

62 : 7 , 2 , 4 , 1 , 0 , 48...11.29 , 3.23 , 6.45 , 1.61 , 0.00 , 77.42 = 14 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net