โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 2 1 1 0 12
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 8 2 2 0 0 30
ร้อยละ 19.05 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 12 4 3 1 0 42
ร้อยละ 19.35 % 6.45 % 4.84 % 1.61 % 0.00 % 67.74 %

62 : 12 , 4 , 3 , 1 , 0 , 42...19.35 , 6.45 , 4.84 , 1.61 , 0.00 , 67.74 = 20 : 32.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26%

Powered By www.thaieducation.net