โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 12
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 2 2 8 1 4 24
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 19.51 % 2.44 % 9.76 % 58.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 3 3 10 3 6 36
ร้อยละ 4.92 % 4.92 % 16.39 % 4.92 % 9.84 % 59.02 %

61 : 3 , 3 , 10 , 3 , 6 , 36...4.92 , 4.92 , 16.39 , 4.92 , 9.84 , 59.02 = 25 : 40.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.98%

Powered By www.thaieducation.net