โรงเรียนบ้านหว่านไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 14
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 10 9 7 0 47
ร้อยละ 10.98 % 12.20 % 10.98 % 8.54 % 0.00 % 57.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 12 11 11 7 0 61
ร้อยละ 11.76 % 10.78 % 10.78 % 6.86 % 0.00 % 59.80 %

102 : 12 , 11 , 11 , 7 , 0 , 61...11.76 , 10.78 , 10.78 , 6.86 , 0.00 , 59.80 = 41 : 40.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20%

Powered By www.thaieducation.net