โรงเรียนบ้านหว่านไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 17 0 5 0 0 1
ร้อยละ 73.91 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 4.35 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 56 0 14 5 0 0
ร้อยละ 74.67 % 0.00 % 18.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 73 0 19 5 0 1
ร้อยละ 74.49 % 0.00 % 19.39 % 5.10 % 0.00 % 1.02 %

98 : 73 , 0 , 19 , 5 , 0 , 1...74.49 , 0.00 , 19.39 , 5.10 , 0.00 , 1.02 = 97 : 98.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 98.98%

Powered By www.thaieducation.net