โรงเรียนบ้านหว่านไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 1 3 1 0 12
ร้อยละ 22.73 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 6 4 14 2 3 45
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 18.92 % 2.70 % 4.05 % 60.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 11 5 17 3 3 57
ร้อยละ 11.46 % 5.21 % 17.71 % 3.13 % 3.13 % 59.38 %

96 : 11 , 5 , 17 , 3 , 3 , 57...11.46 , 5.21 , 17.71 , 3.13 , 3.13 , 59.38 = 39 : 40.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63%

Powered By www.thaieducation.net