โรงเรียนบ้านแจ้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 35
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 103
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 88.03 %

77 : 0 , 1 , 8 , 0 , 0 , 68...0.00 , 1.30 , 10.39 , 0.00 , 0.00 , 88.31 = 9 : 11.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97%

Powered By www.thaieducation.net