โรงเรียนบ้านแจ้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 16
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 2 11 0 0 52
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 102
ร้อยละ 2.46 % 1.64 % 12.30 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %

85 : 3 , 2 , 12 , 0 , 0 , 68...3.53 , 2.35 , 14.12 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 17 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39%

Powered By www.thaieducation.net