โรงเรียนบ้านแจ้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 60
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 35
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 113
ร้อยละ 2.46 % 1.64 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 92.62 %

85 : 1 , 2 , 4 , 0 , 0 , 78...1.18 , 2.35 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 91.76 = 7 : 8.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38%

Powered By www.thaieducation.net