โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 1 5 0 0 0 119
ร้อยละ 0.80 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 79
ร้อยละ 0.00 % 1.20 % 2.41 % 0.00 % 1.20 % 95.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 1 6 4 0 1 246
ร้อยละ 0.39 % 2.33 % 1.55 % 0.00 % 0.39 % 95.35 %

175 : 1 , 5 , 2 , 0 , 0 , 167...0.57 , 2.86 , 1.14 , 0.00 , 0.00 , 95.43 = 8 : 4.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65%

Powered By www.thaieducation.net