โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 8 17 4 4 1 18
ร้อยละ 15.38 % 32.69 % 7.69 % 7.69 % 1.92 % 34.62 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 17 14 8 8 8 70
ร้อยละ 13.60 % 11.20 % 6.40 % 6.40 % 6.40 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 3 3 7 23 1 46
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 8.43 % 27.71 % 1.20 % 55.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 28 34 19 35 10 134
ร้อยละ 10.77 % 13.08 % 7.31 % 13.46 % 3.85 % 51.54 %

177 : 25 , 31 , 12 , 12 , 9 , 88...14.12 , 17.51 , 6.78 , 6.78 , 5.08 , 49.72 = 89 : 50.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.46%

Powered By www.thaieducation.net