โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 3 5 4 3 35
ร้อยละ 3.85 % 5.77 % 9.62 % 7.69 % 5.77 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 3 4 7 4 5 102
ร้อยละ 2.40 % 3.20 % 5.60 % 3.20 % 4.00 % 81.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 6 2 5 7 9 54
ร้อยละ 7.23 % 2.41 % 6.02 % 8.43 % 10.84 % 65.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 11 9 17 15 17 191
ร้อยละ 4.23 % 3.46 % 6.54 % 5.77 % 6.54 % 73.46 %

177 : 5 , 7 , 12 , 8 , 8 , 137...2.82 , 3.95 , 6.78 , 4.52 , 4.52 , 77.40 = 40 : 22.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 26.54%

Powered By www.thaieducation.net