โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 34
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 3 5 15 9 8 84
ร้อยละ 2.42 % 4.03 % 12.10 % 7.26 % 6.45 % 67.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 0 1 2 0 12 79
ร้อยละ 0.00 % 1.06 % 2.13 % 0.00 % 12.77 % 84.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 4 6 20 11 20 197
ร้อยละ 1.55 % 2.33 % 7.75 % 4.26 % 7.75 % 76.36 %

164 : 4 , 5 , 18 , 11 , 8 , 118...2.44 , 3.05 , 10.98 , 6.71 , 4.88 , 71.95 = 46 : 28.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net