โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 4 3 3 26
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 10.00 % 7.50 % 7.50 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 8 10 22 10 15 59
ร้อยละ 6.45 % 8.06 % 17.74 % 8.06 % 12.10 % 47.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 3 10 14 12 26 29
ร้อยละ 3.19 % 10.64 % 14.89 % 12.77 % 27.66 % 30.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 13 22 40 25 44 114
ร้อยละ 5.04 % 8.53 % 15.50 % 9.69 % 17.05 % 44.19 %

164 : 10 , 12 , 26 , 13 , 18 , 85...6.10 , 7.32 , 15.85 , 7.93 , 10.98 , 51.83 = 79 : 48.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81%

Powered By www.thaieducation.net