โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 6 5 4 1 23
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 11.90 % 9.52 % 2.38 % 54.76 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 10 4 11 3 0 97
ร้อยละ 8.00 % 3.20 % 8.80 % 2.40 % 0.00 % 77.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 2 2 3 2 1 84
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 3.19 % 2.13 % 1.06 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 15 12 19 9 2 204
ร้อยละ 5.75 % 4.60 % 7.28 % 3.45 % 0.77 % 78.16 %

167 : 13 , 10 , 16 , 7 , 1 , 120...7.78 , 5.99 , 9.58 , 4.19 , 0.60 , 71.86 = 47 : 28.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84%

Powered By www.thaieducation.net