โรงเรียนชีโหล่นวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 12 5 5 1 14
ร้อยละ 11.90 % 28.57 % 11.90 % 11.90 % 2.38 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 17 7 14 5 0 82
ร้อยละ 13.60 % 5.60 % 11.20 % 4.00 % 0.00 % 65.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 5 4 5 3 2 75
ร้อยละ 5.32 % 4.26 % 5.32 % 3.19 % 2.13 % 79.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 27 23 24 13 3 171
ร้อยละ 10.34 % 8.81 % 9.20 % 4.98 % 1.15 % 65.52 %

167 : 22 , 19 , 19 , 10 , 1 , 96...13.17 , 11.38 , 11.38 , 5.99 , 0.60 , 57.49 = 71 : 42.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net