โรงเรียนบ้านกุดเขียว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 9
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 26
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 35
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 20.41 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

49 : 4 , 0 , 10 , 0 , 0 , 35...8.16 , 0.00 , 20.41 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 14 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net