โรงเรียนบ้านกุดเขียว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 6
ร้อยละ 23.08 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 7 0 10 0 0 20
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 27.03 % 0.00 % 0.00 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 10 3 11 0 0 26
ร้อยละ 20.00 % 6.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 52.00 %

50 : 10 , 3 , 11 , 0 , 0 , 26...20.00 , 6.00 , 22.00 , 0.00 , 0.00 , 52.00 = 24 : 48.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00%

Powered By www.thaieducation.net