โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 8
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 28
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 3 0 64
ร้อยละ 5.00 % 3.75 % 7.50 % 3.75 % 0.00 % 80.00 %

48 : 4 , 2 , 4 , 2 , 0 , 36...8.33 , 4.17 , 8.33 , 4.17 , 0.00 , 75.00 = 12 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net